آزمایشگاه بیولوژیکی FVIL

اتاق تمیز AC

راهرو اتاق تمیز

درب و پنجره اتاق تمیز

نصب اتاق تمیز

پنجره اتاق تمیز

فرآیند لوله کشی