کارگاه سنتز دارویی ZBD

کنترل دسترسی

اتاق تعویض لباس

راهرو اتاق تمیز

اتاق تمیز

سیستم کنترل

فرآیند لوله کشی

اتاق پردازش