اتاق تمیز آشپزخانه مرکزی و محصولات آبزی Ruichi

اتاق تمیز کیچن مرکزی

کیچن مرکزی

راهرو اتاق تمیز

زمین تمیز اتاق

فروشگاه کار اتاق تمیز