کارگاه انسولین Boao Bio-Pharmaceutical Insulin

اتاق AHU

راهرو اتاق تمیز

درب و پنجره اتاق تمیز

زمین تمیز اتاق

تجهیزات دارویی

لوله کشی کار می کند