اتاق تمیز آمینو اسید گروه Meihua

راهرو اتاق تمیز

زمین تمیز اتاق

دیوار و سقف اتاق تمیز

پنجره اتاق تمیز

سیستم کنترل TEKMAX