شرکت غذا Maiquer ، اتاق تمیز

اتاق دوش هوا

راهرو اتاق تمیز

درب و پنجره اتاق تمیز

آزمایشگاه اتاق تمیز

اتاق تمیز

اتاق پردازش