مهندسی تمیز کردن قرص Shenghai

اتاق AHU

اتاق تمیز AC و لامپ LED

کنترل الکتریکی

آزمایشگاه داروسازی

مواد اولیه دارویی

اتاق پردازش