اتاق تمیز بیولوژیکی Kangyuan

اتاق AC Mahine

سیستم داکت هوا

راهرو اتاق تمیز

اتاق کار اتاق تمیز

فرآیند ماشین سازی

فرآیند لوله کشی