اتاق تمیز بیولوژیکی Runhui

اتاق AHU

آزمایشگاه بیولوژیکی

راهرو تمیز

پنجره عبور اتاق تمیز

لوله کشی اتاق تمیز

لوله کشی فرآیند اتاق تمیز